P355GH – P235GH Arkusze kotła? Różnice?

jakość p235gh

P355GH – P235GH Arkusze kotła? Różnice?

P235GH ve P355GH malzemeleri kazan saclar? olarak da bilinen bas?nçl? kap ya da bas?nca dayan?kl? çelikleridir. Genel özelliklerine bak?ld???nda her iki malzemenin de kaynaklanabilirli?inin iyi oldu?u görülür. Bunun yan? s?ra yüksek bas?nca ve ?s?ya dayan?kl?d?rlar.

P235GH Kalite Mukavemet De?erleri

P235GH kalite malzeme ala??ms?z çelik grubuna girer. Endüstriyel alanlarda kazan üretilirken yard?mc? parça olarak bu malzemeden faydalan?l?r. Türkiye?de sadece Ere?li demir çelik fabrikalar? taraf?ndan üretilmektedir. Erdemir 6335 kalite kodudur. Satan ki?iler de buradan al?r. ?çerisinde bulunan maksimum karbon oran? yüzdesi 0.16, mangan oran? 0.6 ila 1.20 aras?nda, fosfor oran? 0.025 ve kükürt oran? 0.015?tir. Bunun d???nda içerisinde nikel, molibden, bak?r, titanyum gibi elementler de bulunur. Çekme dayan?m? 360 ila 500 MPa aras?ndad?r. Akma dayan?m? 215 ila 235 MPa aras?ndad?r ve kal?nl?k artt?kça azal?r. So?uk ?ekillendirmeye uygun bir malzemedir.

P355GH Kalite Mukavemet De?erleri

P355GH kalite malzeme bas?nçl? kaplar ve s?cak s?v? ta??yan borular?n üretilmesinde kullan?l?r. ?çeri?indeki karbon oran? P235?ten yüksektir. Sürünme dayan?ml? ve yüksek ?s? çelikleri gruplar? aras?ndad?r. En 10028-2 standard?na göre üretilir. ?çerisinde 0.08-0.2 oran?nda karbon, 0.4 oran?nda silisyum, 0.9-1.5 oran?nda mangan, 0.3 oran?nda karbon gibi elementler bulunur.

Akma ve çekme dayan?m? kal?nl??a ba?l? olarak de?i?ir. Kal?nl?k artt?kça akma dayan?m? azal?r. Genellikle 280 MPa ile 355 MPa aras?ndad?r. Akma dayan?m? üretimde kullan?lacak malzemeler için belirleyici mekanik özelliklerden biridir. Yük ta??yacak malzemelerin akma mukavemetlerinin yüksek olmas? istenir. Ancak ?ekillendirme i?lemine tabi tutulacak malzemelerin yüksek akma de?erleri olsun istenmez. Akma dayan?m? çekme dayan?m?na bölünerek malzemenin ?ekil alma kabiliyetini belirleyen de?er bulunur. P355 kalite malzemenin çekme dayan?m? ise 470 MPa ile 650 MPa aras?nda de?i?ir. Yüzde uzama miktar? ise %20?dir.

P235GH ?le P355GH Is? Dayan?m?

P235 malzemesi 150-200 derece s?cakl?klara kadar dayanabiliyorken P355 malzemesi 400 derece s?cakl?klara ç?k?ld???nda bile bozulmadan kal?r. Bu özelli?inden dolay? kazan ve boru gibi yüksek s?cakl??a maruz kalacak malzemelerin üretiminde kullan?l?r. P235 ise kazan üretimi s?ras?nda ana malzeme de?il yard?mc? olarak kullan?l?r.

 

błąd: ?Treść chroniona?
pl_PLPolish